BSNL USSD Codes 2022

S/N

Check details

BSNL USSD Code

1

BSNL Net Balance Code

*124#

2

BSNL Balance Check

*123#

3

BSNL 3G Net Balance CheckĀ 

*112#

4

BSNL 2G Net Balance CheckĀ 

*123*6# And *123*10#

5

BSNL SMS Check

*123*1#

6

BSNL Night Data Balance Check Code

*123*8#

7

BSNL Internet Enquiry Numer

*234#

8

BSNL Video Call Balance Check Code

*123*9#

9

4G data Balance Check

*124*2#